Особливості визначення строку виконання грошового зобов’язання за договором купівлі-продажу товару

Одним із найбільш поширених у цивільному обороті прикладів правочинів є договір купівлі-продажу товару, сторонами якого є продавець і покупець. Укладаючи цей договір сторони не завжди чітко визначають строк оплати вартості переданого товару. У зв'язку з цим, як свідчить договірна та судова практика, продавець в порядку, передбаченому частиною 2 статті 530 Цивільного кодексу України, звертається до покупця з вимогою оплатити вартість товару в семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, оскільки вважає, що порядок розрахунків за товар сторонами не визначений. У багатьох випадках саме з цієї дати продавець починає рахувати строк виконання грошового зобов'язання, що випливає з правовідносин купівлі-продажу. Разом з цим зазначений юридичний факт має важливе значення для початку перебігу строку позовної давності щодо сплати заборгованості.

Однак зазначені юридично значимі дії продавця ґрунтуються на неправильному тлумаченні та застосуванні норм чинного законодавства України до договірних правовідносин купівлі-продажу товару. Цивільне законодавство України містить спеціальну норму щодо правового регулювання відповідних відносин сторін з оплати вартості товару. Так, статтею 692 Цивільного кодексу України встановлено, що покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або після прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлено іншого строку оплати товару. Таким чином, якщо іншого не передбачено договором чи законодавством, покупець зобов'язаний негайно оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на товар, але не пізніше наступного дня після його прийняття. Відтак настання строку виконання грошового зобов'язання покупця не пов'язується з необхідністю звернення до нього продавця з окремою письмовою вимогою. При цьому перебіг строку позовної давності починається з дня, наступного за останнім днем, у який грошове зобов'язання підлягало виконанню.