Чи вправі підрядник залучати інших осіб (субпідрядників) до виконання договору підряду?

Відповідно до частини 1 статті 32 Господарського кодексу України підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку діяльність, не заборонену законом. Основними принципами, на яких базується підприємницька діяльність, є: вільний вибір видів діяльності; самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється тощо (статті 44 Господарського кодексу України).

Згідно із частиною 2 статті 62 Господарського кодексу України підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

Відносини щодо залучення інших осіб до виконання договору підряду унормовані статтею 838 Цивільного кодексу України, якою встановлено, що підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як замовник. Отже, за загальним правилом будь-які підрядні роботи можуть виконуватись із залученням третіх осіб, якщо інше не передбачено домовленістю між сторонами.

Юридична сутність перекладання виконання власного договірного обов'язку на третю особу полягає у тому, що первинний виконавець не вибуває з договірно-правових відносин і залишається зобов'язаним перед замовником до повного виконання свого зобов'язання. А третя особа не стає суб'єктом основного договірного зобов'язання та не несе безпосередньо перед замовником жодних зобов'язань. При цьому договором можуть встановлюватися обмеження щодо залучення третіх осіб як співвиконавців (субпідрядників), їх суб'єктного складу. Разом з цим договір може передбачати обов'язок особистого виконання робіт за договором.

Таким чином, якщо інше не передбачене договором, з метою забезпечення виконання робіт за договором підрядник має право самостійно та на власний розсуд вирішувати питання щодо необхідності залучення інших осіб (субпідрядників) до виконання договору.