Деякі питання практики застосування частини 2 статті 628 Цивільного кодексу України

Різноманітність сучасних видів господарських операцій обумовлює застосування широкого кола договірних конструкцій. Між тим, кожному договору властиві і загальні риси даної правової категорії, а також ознаки, які притаманні саме даному виду господарських договорів. При укладенні та виконанні договору сторони мають відобразити усі особливості своїх відносин та їх специфічні риси. Зокрема, сторони договору мають право включати в договір умови, які є характерними та істотними для різних видів договорів та/або врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, не врегульовані цими актами.

Спеціальною нормою частини 2 статті 628 Цивільного кодексу України передбачено право сторін укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір). При цьому під елементами договорів маються на увазі умови договорів різних типів. До відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах положення актів цивільного законодавства про договори, елементи яких містяться у цьому договорі, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті договору. Отже, чинним законодавством України допускається можливість учасників цивільного обороту укладати змішані договори, які опосередковують різнорідні відносини та поєднують умови, що є необхідними для формування певного виду договірного зобов'язання. Тобто, замість укладання декількох договорів (договору про надання послуг, договору підряду тощо), сторони вправі укласти один змішаний договір, зміст якого складають елементи різних видів договорів, що передбачені законодавством України. При цьому сторони даного договору вправі передбачити, якими нормами будуть регулюватись відповідні частини змішаного договору.

На практиці нерідко виникають питання щодо правильного застосування норми частини 2 статті 628 Цивільного кодексу України до договірних правовідносин сторін, які пов'язані з проблемами визначення належності конкретного договору до категорії «змішаного» та його елементів.

У зв'язку з цим слід відзначити, що при оцінці правової природи конкретного договору слід керуватись цивільно-правовим постулатом щодо визначення виду договору, виходячи з його змісту, характеру реальних правовідносин, що ним регулюються, і правових наслідків, які тягне за собою укладення договору. Іншими словами, виходячи зі змісту прав та обов'язків сторін, визначених договором, його предмету, такий договір може кваліфікуватися як змішаний у розумінні частини 2 статті 628 Цивільного кодексу України.