Мораторій на продаж земель порушує права людини

22.08.2018 р. набуло чинності рішення Європейського суду з прав людини від 22.05.2018 р. у справі «Зеленчук та Цицюра проти України», розглянутої за заявами двох громадян України: Зеленчук Софії Степанівни і Цицюра Віктора Антоновича на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція).
 Заявники обґрунтовували, що законодавчі обмеження (мораторій на продаж землі), який застосовувався до належної їм землі сільськогосподарського призначення, порушували їхнє право мирно володіти своїм майном, гарантоване статтею 1 Першого протоколу до Конвенції. Закріплено, що ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Водночас заявниками доводилося, що відповідне законодавство України про встановлення мораторію є непередбачуваним, оскільки йдеться про фактичне встановлення безстрокового мораторію.
Установлено, що держава (Україна) вийшла за межі своєї широкої свободи розсуду у цій сфері та не забезпечила справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та майновими правами заявників. Європейський суд з прав людини дійшов висновку, що на заявників як на фізичних осіб було покладено тягар нездатності органів влади дотриматися встановлених ними самими цілей та кінцевих строків. При цьому суд вважає, що тягар, покладений на заявників, є надмірним.
У зв’язку з цим Європейський суд з прав людини встановив порушення вищевказаної статті 1 Першого протоколу до Конвенції (захист власності). Таким чином, мораторій на продаж земель є таким, що порушує права людини в Україні – обмежує конституційні права громадян щодо можливості відчуження належних їм на праві приватної власності земельних ділянок. Відтак оборотоздатність земельних ділянок не повинна обмежуватись. При цьому суд зазначив, що держава має вжити належні законодавчі та/або інші заходи загального характеру з метою забезпечення справедливого балансу між інтересами власників земель сільськогосподарського призначення, з одного боку, та загальними інтересами суспільства, з іншого боку, відповідно до принципу захисту майнових.
На даний час на підставі рішення Європейського суду з прав людини від 22.05.2018 р. у справі «Зеленчук та Цицюра проти України» розпочала формуватися нова вітчизняна судова практика вирішення спорів, пов’язаних із розпорядженням відповідними земельними ділянками.