Правові проблеми скликання зборів уповноважених кооперативу

За загальним правилом, встановленим частиною 1 статті 15 Закону України «Про кооперацію», вищим органом управління кооперативу є загальні збори членів кооперативу. Водночас передбачено, що у разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність членів кооперативу) проведення загальних зборів членів кооперативу неможливе, статутом кооперативу може бути передбачено скликання зборів уповноважених кооперативу. Таким чином, єдиною правовою підставою для утворення та діяльності зборів уповноважених кооперативу є організаційні причини, якими визначено «територіальне розміщення» чи «значна чисельність» членів кооперативу.
Проведений системний аналіз норм чинного законодавства України про кооперацію засвідчив відсутність законодавчого наповнення зазначених юридичних словосполучень, що зумовлює правову невизначеність їхнього практичного застосування. Зазначені формулювання Закону мають оціночний характер. В його контексті «територіальне розміщення» можна розуміти особливістю місця знаходження кооперативу та/або місця проживання його членів, - з іншого, що унеможливлює організацію та проведення загальних зборів членів кооперативу (наприклад, віддаленість кооперативу від місця проживання членів кооперативу).
Формулювання ж «значна чисельність» членів кооперативу слід розглядати як «досить» велику кількість членів кооперативу (виходячи зі значення слова «значна», що дається в Академічному тлумачному словнику української мови).
З метою уникнення правових проблем організації та діяльності зборів уповноважених, доцільним є визначення у статуті кооперативу, що є основним документом, який регулює його діяльність, відповідних організаційних причин неможливості проведення загальних зборів членів кооперативу. У цьому документі слід розкрити особливість «територіального розміщення» кооперативу та вказати, яка кількість членів кооперативу вважається «значною» для даного кооперативу, що є гарантією реалізації права на безпосередню участь членів кооперативу в його діяльності. Статутне закріплення цих визначень є необхідним нормативно-правовим підґрунтями для забезпечення законності скликання саме зборів уповноважених кооперативу. Разом з цим кількість членів кооперативу, які мають право делегувати уповноважених, та порядок делегування уповноважених для участі у зборах уповноважених в обов’язковому порядку також мають визначатися положеннями статуту кооперативу.